Samen
Sterk
Zekerheid

 

Privacyverklaring

Wij verwerken uw persoonsgegevens en gaan hier op zorgvuldige wijze mee om. In deze privacyverklaring lichten wij toe hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.


1. Wie zijn wij?
• RheinLand Versicherungs AG, handelend onder de naam Credit Life, is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van schadeverzekeringen.
• Credit Life AG is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van levensverzekeringen.
• Credit Life B.V. voert namens de verzekeraars de distributie, polisadministratie, en premie-incasso uit.
• RheinLand Versicherungs AG, Credit Life AG en Credit Life B.V. zijn onderdeel van de RheinLand Versicherungsgruppe die gevestigd is in Duitsland.


2. Verwerking van persoonsgegevens
Bij de verwerking van persoonsgegevens handelen wij volgens de Algemene verordening gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.
De regels voor de verwerking van persoonsgegevens voor verzekeraars zijn nader uitgewerkt in de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars. Ook hier houden wij ons aan. De volledige tekst van de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars. U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoonnummer 070-3338500).


3. Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?
Verzekeringnemer – degene die de verzekering afsluit
Verzekerde – de persoon die verzekerd is
Premiebetaler – degene die de premie betaalt
Begunstigde – de persoon die de uitkering krijgt
Assurantietussenpersoon – de organisatie die bemiddelt bij of adviseert over de verzekering


4. Welke gegevens verwerken wij?
Wij verwerken persoonsgegevens doordat u via uw assurantietussenpersoon gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. We gebruiken ook openbare data en data van marktonderzoekbureaus om onze data te valideren en tot betere inzichten over klanten en producten/diensten te komen. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
• voor- en achternaam
• geslacht
• geboortedatum
• adresgegevens
• contactgegevens
• beroep
• bankgegevens
• financiële gegevens (hypotheek, krediet en inkomen)
• overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld bij het indienen van een aanvraag of een claim, in correspondentie en tijdens telefonisch contact.


Wij verwerken daarnaast persoonsgegevens die door de wet zijn aangemerkt als bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Het gaat dan om gezondheidsgegevens, verblijfsgegevens, dekkingsgegevens, (afgeleide) financiële gegevens, kredietgegevens, burgerservicenummer en arbeidsgerelateerde gegevens.


Voor welke doeleinden gebruiken we uw persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en alleen voor de doeleinden zoals hierna omschreven. De persoonsgegevens worden dus niet gebruikt voor andere doeleinden.


a) Producten en diensten
Wij verwerken persoonsgegevens die u aan ons verstrekt wanneer u een of meerdere verzekeringen bij ons sluit of wilt afsluiten. Dit zijn gegevens die we nodig hebben voor het afsluiten en uitvoeren van de verzekering. De wet spreekt dan van gegevensverwerking die nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Denk hierbij aan het volgende:
• Behandeling en beoordeling van de verzekeringsaanvraag: We gebruiken de gegevens die door de assurantietussenpersoon bij de aanvraag vermeld worden om de aanvraag in behandeling te nemen en te beoordelen. Om de aanvraag te beoordelen gebruiken we ook andere bronnen (zoals de Europese Sanctielijst en de Nederlandse Terrorismelijst). De beoordeling van de aanvraag kan deels via een geautomatiseerde verwerking plaatsvinden. Dit doen wij nadat wij nadrukkelijk hiervoor toestemming van u hebben verkregen. Indien de aanvraag alleen met afwijkende voorwaarden kan worden geaccepteerd of zelfs wordt afgewezen dan heeft u het recht deze beoordeling laten herbeoordelen door de medische afdeling. Administratie van de verzekering: Na goedkeuring van de aanvraag, gebruiken we de persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst en deze te administreren. Contactgegevens worden gebruikt om de polis en bijhorende documenten toe te sturen maar ook om eventuele aanmaningsberichten te kunnen versturen.


• Beoordeling en afhandeling van een schadeclaim: Een schademelding wordt gebruikt om het recht op een uitkering te kunnen beoordelen. Wanneer er recht is op een uitkering, dan wordt het rekeningnummer en de tenaamstelling gebruikt voor het afwikkelen van de betaalopdracht.


• Doorvoering van wijzigingen: Gegevens worden gebruikt om gewenste wijzigingen door te voeren, vragen van u te beantwoorden en om aanvullende vragen te kunnen stellen door onze medewerkers.


• Contact met Assurantietussenpersoon: Gegevens van assurantietussenpersoon en de daar werkzame adviseurs worden gebruikt om deze te voorzien van relevante informatie (niet bestemd voor marketing doeleinden) over de producten en diensten. Hiervoor heeft de assurantietussenpersoon toestemming verleend.


b) Fraude en misbruik
Wij verwerken persoonsgegevens om fraude en misbruik te voorkomen, te onderzoeken en te bestrijden. Als financiële dienstverlener vinden wij het belangrijk om zowel onze belangen als die van de financiële sector te beschermen. In de wet wordt dit beschreven als verwerking van gegevens vanwege gerechtvaardigde belangen.


Wij zijn hiertoe ook wettelijk verplicht. Daarom controleren wij persoonsgegevens van verzekeringsrelaties aan de hand van de verplichtingen in de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet.


In het kader van het onderzoek naar fraude en misbruik kunnen wij de incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de financiële sector raadplegen en gegevens registreren. Ook kunnen wij voor dit doel openbare bronnen raadplegen zoals openbare registers, peplijsten, kranten en het internet.


c) Wet en regelgeving
Wij verwerken persoonsgegevens omdat we hiertoe op grond van de wet verplicht zijn. Bestrijding van fraude is hier een voorbeeld van. We hebben daarnaast ook aan andere wettelijke verplichtingen te houden. Als financiële dienstverlener zijn wij gebonden aan diverse wet- en regelgeving. Op basis daarvan moeten wij bepaalde persoonsgegevens vastleggen, zoals een BSN dat gebruikt wordt om te renseigneren (gegevensverstrekking) aan de Belastingdienst.


Wet- en regelgeving kan ons er ook toe verplichten om persoonsgegevens aan een overheidsinstelling, een toezichthouder of een andere financiële instelling door te geven. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank of een opsporingsinstantie.


d) Statistisch onderzoek
Wij doen statistisch onderzoek naar algemene trends in het gebruik van producten en diensten en in claimgedrag. Dit helpt ons om onze producten en diensten te optimaliseren. Ook dit wordt op grond van de wet gezien als verwerking vanwege gerechtvaardigde belangen.


Voor dit statistisch onderzoek worden uitsluitend geaggregeerde gegevens gebruikt, die zijn losgekoppeld van direct identificeerbare gegevens en op geaggregeerd niveau gepresenteerd. De onderzoeksresultaten zijn daarom niet te herleiden tot individuen. De resultaten van deze onderzoeken worden gebruikt om producten en diensten te evalueren en te verbeteren.


e) Marketing
Wij kunnen uw gegevens, met uw toestemming, gebruiken om u aanbiedingen te doen. Deze toestemming wordt altijd vooraf aan u gevraagd. Heeft u eerder toestemming gegeven en wilt u dat weer ongedaan maken, dan kan dat heel gemakkelijk, bijvoorbeeld door een email te zenden aan communicatie@creditlife.nl.


f) Dossiervastlegging
Wij kunnen telefoongesprekken opnemen en elektronische communicatie bewaren. Het door ons opnemen van telefoongesprekken en het bewaren van elektronische communicatie, wat op grond van de wet wordt gezien als verwerking vanwege gerechtvaardigde belangen, hebben het volgende als doel:


• Het kunnen beschikken van de juiste informatie onder andere ten aanzien van interpretatieverschillen of onenigheid met betrekking tot de inhoud van het telefoongesprek;
• Het kunnen beschikken over de juiste informatie ingeval van een klacht of een geschil;
• (Fraude)onderzoek en opsporing;
• Evalueren van de kwaliteit van onze dienstverlening;
• Trainings-, coachings- en beoordelingsdoeleinden;


Opnames kunnen door ons ook op basis van een wettelijke plicht worden verstrekt aan politie en justitie, en daarom ook aan onze medewerkers die belast zijn met veiligheidszaken en/of aan functionarissen en handhaving van onze bedrijfsregels tot taak hebben, denk bijvoorbeeld aan een compliance officer.


5. Zijn uw persoonsgegevens beveiligd?
Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. We gaan zorgvuldig om met gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens inzien en verwerken.
Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via onderstaand telefoonnummer of via administratie@creditlife.nl.


6. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als er minimaal zeven kalenderjaren zijn verstreken sinds uw verzekering is beëindigd, opgezegd of geannuleerd, worden de persoonsgegevens geblokkeerd in onze polis administratie.
Voor eventuele juridische geschillen (rechtsvorderingen), of marktonderzoeken zijn de gegevens opgeslagen in een archief. Dit archief is zeer beperkt toegankelijk.


7. Delen we uw persoonsgegevens met anderen?
Zoals hiervoor beschreven delen wij uw persoonsgegevens met derden om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, denk bijvoorbeeld aan de Belastingdienst. Wij delen uw persoonsgegevens ook met anderen alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst. Onderaan deze privacyverklaring zijn onze samenwerkende partners te zien met wie we een samenwerking hebben om verzekeringsovereenkomsten uit te voeren.


Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Voorbeelden hiervan zijn:
• Het beoordelen van de gezondheid van een kandidaat-verzekerde is ten dele uitbesteed aan een extern medisch adviesbureau.
• Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met een herverzekeraar.
• Uw gegevens kunnen wij delen met een advocaat indien wij rechtsbijstand behoeven in een geschil.


8. Worden uw persoonsgegevens verwerkt in het buitenland?
Uw persoonsgegevens worden doorgaans verwerkt binnen de Europese Unie. Binnen de Europese Unie worden persoonsgegevens op dezelfde wijze beschermd. In sommige gevallen worden persoonsgegevens buiten de EU verwerkt of zijn de samenwerkende partners buiten de EU gevestigd:
• De samenwerkende partner kan opereren vanuit een land waarvan de Europese Commissie heeft bepaald dat dit voldoende veilig is voor de verwerking van gegevens.
• De samenwerkende partner kan opereren vanuit een land waarvan de Europese Commissie niet heeft geoordeeld dat dit voldoende veilig is. Om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens toch veilig zijn, nemen we in die gevallen maatregelen door overeenkomsten te sluiten waarin we vergelijkbare afspraken maken over de veiligheid van persoonsgegevens.


9. Gebruiken we cookies?
Wij gebruiken op onze website alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


10. Wat zijn uw rechten?
Wij houden graag uw gegevens actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. U heeft recht :
• op inzage in de gegevens die wij van u hebben verwerkt
• op aanpassing van de gegevens die wij van u hebben verwerkt
• op verwijdering van de gegevens die wij van u hebben verwerkt
• op beperking van de gegevens die wij van u hebben verwerkt
• om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens
• om uw gegevens over te dragen aan uzelf of aan een derde.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of beperking van de verwerking sturen naar administratie@creditlife.nl. Dit geldt ook indien u bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw gegevens of u uw gegevens wenst over te dragen.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


11. Heeft u een klacht?
Indien u niet tevreden bent over de afwikkeling van uw verzoek of over de gegevensverwerking in het algemeen, dan kunt u een klacht indienen. U kunt dit schriftelijk doen op onderstaand adres of via email administratie@creditlife.nl. Bent u ondanks onze inspanningen niet tevreden over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


12. Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen wanneer u onze site bezoekt. Datum: 1-8-2021 v2.0


13. Heeft u vragen?
U kunt ons bereiken via:
Website: www.creditlife.nl
E-mailadres: communicatie@creditlife.nl
Telefoonnummer: 020-4266000
Bedrijfsadres: Professor J.H. Bavincklaan 2, 1183 AT Amstelveen
Functionaris gegevensbescherming: R. Ruijter


14. Partijen waarmee wij samenwerken
TAF B.V.
Vestdijk 66
5611 CE Eindhoven
Telefoonnummer: 040-7073890
Rol: volmachtkantoor, wat namens ons verzekeringen kan afsluiten en administreren en eventuele schademeldingen kan behandelen.


Re Medical Group B.V.
De Trompet 2990
1967 DD Heemskerk
Telefoonnummer: 0251-674674
Rol: medisch adviseurs en arbeidsdeskundigen die betrokken zijn bij de beoordeling van een verzekering of een schademelding


Sedgwick Nederland B.V.
Westerstraat 21
3016 DG Rotterdam
Telefoonnummer: 088-2866464
Rol: medisch adviseurs en arbeidsdeskundigen die betrokken zijn bij de beoordeling van een verzekering of een schademelding


N.V. Schadeverzekeringsmaatschappij Bovemij
Takenhofplein 2
6538 SZ Nijmegen
Telefoonnummer: 024-3665654
Rol: verzekeraar waarvoor Credit Life B.V. de verzekeringsadministratie uitvoert


ASR Schadeverzekering N.V.
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht
Telefoonnummer: 030-2579111
Rol: verzekeraar waarvoor Credit Life B.V. de verzekeringsadministratie uitvoert


Axell Claims Systems B.V.
Van Weedestraat 3
3761 CA Soest
Rol: beheer en hosting IT systeem voor medische acceptatie, claims en verzekeringsadministratie


Aquila Informatica B.V.
Tolnasingel 1
2411 PV Bodegraven
Telefoonnummer: 0172-63680
Rol: beheer IT systeem voor de verzekeringsadministratie


HubSpot Inc.
Attn: Privacy
25 First Street
Cambridge
MA 02141 USA
Rol: leverancier en hosting CRM en content marketing systeem